Resultaat 2020

 

Algemene ontwikkelingen in 2020

Het jaar 2020 zullen wij ons herinneren als het jaar van de Covid-19 pandemie. De wereldwijde pandemie heeft een grote impact gehad op ons dagelijkse leven. De beperkingen als gevolg van adviezen en maatregelen van de overheid hadden directe gevolgen op de dagelijkse werkzaamheden bij Juwon en haar leden. Conform de richtlijnen van het RIVM werd binnen de Juwon organisatie gewerkt met een minimale bezetting op kantoor en werkten de meeste werknemers thuis. Er konden geen of slechts incidenteel bezoeken aan de leden worden gebracht of vergaderingen worden bijgewoond of belegd. Middels de moderne communicatiemiddelen bleek het echter mogelijk goed contact met elkaar te houden en de leden bij schade en preventie- of verzekeringsvragen adequaat te kunnen helpen.

De gevolgen van de perioden van gehele of gedeeltelijke lockdown en social distancing op de door Juwon verzekerde doelgroep was groot. In de door Juwon verzekerde winkels en bedrijven konden minder of gedurende een periode zelfs geen klanten worden ontvangen. Hierdoor werd een beroep gedaan op de aanwezige creativiteit en inventiviteit en het doorzettingsvermogen van de leden-verzekerden. De Juwon-leden werden hierin ondersteund door een tijdelijk extra verhoogde transportdekking en dekking voor sieraden buiten het zakenadres gedurende de periode van lockdown. De omzetten konden veelal voor een belangrijk deel van het jaar op een acceptabel niveau worden gehouden. Voor zover nodig en mogelijk werd aanvullend een beroep gedaan op overheidsregelingen.

Ondanks de voornoemde uitdagingen heeft Juwon financieel gezien opnieuw een goed jaar achter de rug. Er was zelfs sprake van een verdere groei in het aantal leden. Er werden 60 nieuwe leden verwelkomd. Het aantal uittredende leden, meestal in verband met bedrijfsbeëindiging vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedroeg 35. De bruto premieomzet is mede door de verdere groei van het leden- en polissenbestand licht gestegen, terwijl de schadelast en kosten vergelijkbaar zijn met vorige jaren.

De perioden van lockdown en gesloten grenzen heeft geleid tot een verschuiving in de criminaliteit en het soort schade-incidenten. Gezien over het hele jaar was sprake van een lichte daling van het aantal overvallen en een sterke daling in het aantal winkeldiefstallen. Daarnaast was echter sprake van een toename in het aantal ramkraken en nachtelijke inbraken of pogingen daartoe, met name in de tweede helft van het jaar. Doordat meer per post of via andere vervoersorganisaties werd verzonden nam ook de schadelast voor transportschades toe.

Door adequate beveiligingsmaatregelen, zowel bouwkundig, elektronisch als organisatorisch, is de schade bij een overval of inbraak door diefstal van sieraden en horloges in de meeste gevallen beperkt. Uit een uitgebreide analyse van de cijfers blijkt dat een groot deel van de schadelast door inbraak en overval verband houdt met schade aan gebouwen, etalage- en vitrineglas, winkelinventaris, beschadigde handelsvoorraad en schade door bedrijfsstagnatie.

Van het landelijke totaal van 20 overvallen en ramkraken (inrijden winkelpui met een gestolen motorvoertuig) of pogingen daartoe in de juweliersbranche vonden er 2 bij Juwon-leden plaats. In

2020 daalde het aantal ‘geslaagde’ inbraken bij Juwon-leden naar 6. Het aantal pogingen tot inbraak bij Juwon-leden, waarbij de schade beperkt bleef tot (soms aanzienlijke) materiële schade aan rolluiken en winkelpui, verdubbelde echter (aantal 17). Voor het verlenen van professionele slachtofferhulp aan de leden werd in 3 gevallen D.O.E.N. - Directe Opvang en Nazorg ingeschakeld.

Financiële ontwikkelingen in 2020

Er was sprake van een verdere toename in het ledenbestand naar 785 leden. De bruto premieomzet is mede daardoor licht gestegen en bedroeg EUR 1.948.580 (EUR 1.906.646 in 2019). De bruto schadelast (vóór herverzekering) bedroeg EUR 582.100 (EUR 598.340 in 2019). De lagere (geboekte) bruto schadelast   houdt mede verband met een winst op de schadereserve over oudere jaren. Naar tekenjaar was sprake van een stijging van de schadelast met 15%. De bruto combined ratio (het totaal van de geleden schade en bedrijfskosten, in verhouding tot de bruto premie) over het verzekeringsjaar 2020 bedroeg 60% (vorig jaar 62%).