Resultaat 2022

 

Algemene ontwikkelingen in 2022

Juwon werd eind 1987 opgericht als onderlinge verzekeringsmaatschappij voor juweliers, goud- en zilversmeden, uurwerkherstelbedrijven en overige direct aan de juweliersbranche gerelateerde bedrijven. Het afgelopen jaar was dus het 35e jaar sinds de oprichting. En ook dit jaar bracht weer de nodige uitdagingen met zich mee. Na afsluiting van de periode waarin de wereld in de greep was van de COVID-19 pandemie, werd 2022 gekenmerkt door extreem hoge energieprijzen en hyperinflatie, in belangrijke mate als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Mede door een compensatieregeling van de overheid voor de hoge energiekosten en door het consumentengedrag, bleven de consumentenbestedingen bij juweliersbedrijven en goud- en zilversmeden op niveau of stegen zelfs. De hoge inflatie is wel direct zichtbaar in de schadelast en de hogere overige bedrijfskosten vanwege de doorberekening van hogere energie- en loonkosten door leveranciers. Ondanks deze ontwikkeling kon Juwon het jaar 2022 met een positief resultaat afsluiten.

In 2022 was sprake van een beperkte groei in het aantal leden. Er werden 45 nieuwe leden verwelkomd. Het aantal uittredende leden, met name wegens bedrijfsbeëindiging of verkoop van het bedrijf, bedroeg 40. Van een aantal leden werd de polis – in goed overleg - beëindigd in verband met een wijziging in de bedrijfsvoering, niet langer passend binnen het acceptatiebeleid van Juwon. De bruto premieomzet is met name door indexering en stijging van verzekerde bedragen met 4,5% gestegen. De schadelast liet een sterke stijging zien ten opzichte van vorige jaren, met name veroorzaakt door een hogere schade door inbraken en pogingen daartoe en een ongewijzigd hoge schadelast voor schaden door natuurevenementen. De sterke stijging van bouwkosten en voor glasherstel had daarbij ook invloed op de hoogte van de schadelast.

Vanaf december 2020 is een nieuw fenomeen bij inbraken bij juweliers het opkrikken van rolluiken met een krachtige industriële krik (zgn. dommekracht). In 2022 vonden landelijk bij juweliers – naast de mislukte pogingen - tenminste 15 ‘geslaagde’ inbraken plaats waarbij sprake was van deze modus-operandi, waarvan 3 bij Juwon-leden. Een zorgwekkende ontwikkeling is de toename van het aantal ‘plofkraken’ bij juweliers. In 2022 vonden landelijk bij 7 juweliers een plofkraak met zware explosieven plaats, waarvan 3 bij Juwon-leden. Voor wat betreft de plofkraken bij de Juwon-leden geldt dat de buit zeer beperkt of nihil was, maar dat in alle gevallen de materiële schade aanzienlijk was. Het is duidelijk dat de emotionele impact voor de juweliers en hun medewerkers die slachtoffer werden van een plofkraak groot is.

Naast de voornoemde incidenten vonden er in de juweliersbranche 11 overvallen en 5 ramkraken (inrijden winkelpui met een gestolen motorvoertuig) of pogingen daartoe plaats. Juwon noteerde 2 pogingen tot overval en 1 ramkraak met een beperkte schade. In een aantal gevallen was sprake van een inbraak bij een goudsmid gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw. In 2022 steeg het aantal inbraken ‘met enige buit’ bij Juwon-leden naar 19 (aantal vorig jaar 9).

Juwon biedt haar leden, na een overval of andere impactvolle gebeurtenis, professionele slachtofferhulp via D.O.E.N. - Directe Opvang en Nazorg. In 2022 werd in 3 gevallen een beroep op deze regeling gedaan.

Schaden door natuurevenementen vormen een steeds grotere schadelast voor schadeverzekeraars. Ook Juwon ziet dat in haar schadecijfers terug. Op 16 t/m 20 februari werd Nederland getroffen door de stormen Dudley, Eunice en Franklin. Daarnaast was op een groot aantal dagen lokaal sprake van extreme regenval. Van de totale schadelast is 21% gerelateerd aan extreme weersomstandigheden. Het afgelopen jaar werden 32 water- en stormschades geclaimd met een totaalbedrag van EUR 240.000.

Financiële ontwikkelingen in 2022

Er was sprake van een beperkte toename in het ledenbestand naar 827 leden. De bruto premieomzet is met 4,5% gestegen en bedroeg EUR 2.082.456 (EUR 1.992.553 in 2021). De bruto schadelast (vóór herverzekering) bedroeg EUR 1.230.090 (EUR 858.242 in 2021). De bruto combined ratio (het totaal van de geleden schade en bedrijfskosten, in verhouding tot de bruto premie) over het verzekeringsjaar 2022 bedroeg 91% (vorig jaar 74%).